Πιστοποίηση Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2019, παρελήφθη το Πιστοποιητικό για το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με την επιτροπή των πιστοποιητών/τριών.

Η επιτυχημένη Πιστοποίηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει ότι το Ίδρυμα αλλά και τα Τμήματα του είναι προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 19, 2019