Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας